Top menu

Pad napona

Dopuštena odstupanja od nazivnog napona, odnosno padovi napona, određeni su tehničkom regulativom. Dopušteni pad napona između točke napajanja električne instalacije (KPMO) i bilo koje druge točke ne smije biti veći od sljedećih vrijednosti:

  • 3% za strujne krugove rasvjete, 5% za sve ostale strujne krugove ako se eletrična instalacija napaja iz NN mreže
  • 5% za strujne krugove rasvjete, 8% za sve ostale strujne krugove ako se električna instalacija napaja direktno iz trafo stanice.

Pad napona se računa prema gore danoj formuli, a ispod se nalazi tablica koja automatski radi izračun kao u excelu. U žuta polja unesite vrijednosti, a u plavim ćete dobiti rezultate.